NK sprint prijzen

Nederlands Kampioenschap Sledehondenrennen Sprint

Uit het Huishoudelijk Reglement. goedgekeurd tijdens de ALV van 9 juni 2014

VAN DE PRIJZEN

ARTIKEL 10

 10.1

  1. Het bestuur van de vereniging is gerechtigd prijzen uit te loven of titels toe te kennen aan deelnemers aan, door of namens haar georganiseerde sledehondenmanifestaties;
  2. De titel Nederlands Kampioen kan echter alleen worden toegekend aan personen met de Nederlandse nationaliteit en op een daartoe aangegeven wedstrijd. De titel kan in alle klassen worden toegekend, mits een klasse minimaal vijf (5) deelnemers telt, waarvan een of meer Nederlanders;
  3. Indien een klasse minder dan vijf (5) deelnemers telt, moeten er minstens drie (3) Nederlandse deelnemers zijn;
  4. De titel Nederlands Kampioen, alsmede de tweede en derde plaats worden alleen officieel toegekend indien minder dan 125% van de tijd is gebruikt ten opzichte van de tijd van de winnaar van deze klasse;
  5. Het bestuur is gerechtigd om de uitreiking van door anderen beschikbaar gestelde prijzen, op door de vereniging georganiseerde manifestaties, te weigeren, zonder opgave van redenen;
  6. Het is de taak van het bestuur om te waken vóór en te waarschuwen tégen excessen, die zouden kunnen optreden bij uitloving van geldprijzen of prijzen met een duidelijke commerciële inslag, één en ander conform het daaromtrent bepaalde in artikel 2 van de statuten;
  7. De titel Nederlands Kampioen kan ook worden toegekend aan personen, die Metterwoon, d.w.z. aantoonbaar 18 maanden onafgebroken in Nederland wonen.