Doelstelling

I. De vereniging stelt zich ten doel:
 • bij te dragen tot de behartiging van de belangen van de sledehonden en de sledehondensport met in door de F.C.I. erkende stamboeken geregistreerde Siberian Husky‚Äôs, Samojeden, Alaskan Malamutes en Groenlandhonden.
 • Bij te dragen tot de behartiging van de belangen van haar leden, waar althans die belangen en de in artikel 2 lid 1a geformuleerde doelstellingen betreffen.
II. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken:

ten aanzien van de sledehonden en sledehondensport, door,

 • in samenwerking met erkende rasverenigingen en sledehondensportorganisaties uit binnen- en buitenland de karakteristieke fysieke en mentale eigenschappen van de sledehond te bewaren;
 • het in studie nemen van al hetgeen naar haar oordeel de belangen van de sledehondensport raakt;
 • het zodanig te bevoegder plaatse doen blijken van haar mening(en) ten aanzien van de in het vorig lid bedoelde aangelegenheden;
 • het organiseren van rennen en andere sledehondensportmanifestaties, waar nodig in overleg en/of nauwe samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland;
 • het toezicht houden op de naleving van de door de vereniging aan haar leden bindend voorgeschreven gedragsregels bij het beoefenen van de sledehondensport;
 • het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.

ten aanzien van haar leden door:

 • het verschaffen van informatie betreffende sledehonden en sledehondensport aan leden, aspirant-leden, ereleden en belangstellenden;
 • het behartigen van de belangen van haar leden in algemene en/of individuele aangelegenheden, welke de sledehondensport en haar beoefening betreffen;
 • het namens en ten behoeve van haar leden leggen en onderhouden van formele contacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland;
 • het uitoefenen van toezicht op naleving van de door de vereniging bindend voorgeschreven gedragsregels met betrekking tot het beoefenen van de sledehondensport;
 • het aanwenden van alle wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.